Holmsunds Jaktvårdsförening
Stadgar

Stadgar

§ 1 Föreningens ändamål

Holmsunds Jaktvårdsförening är en ideell förening som genom att träffa nyttjanderättsavtal för upplåtelse av jakt, skall bereda sina medlemmar möjlighet att bedriva jakt och däri ingående viltvård på de marker som föreningen disponerar.

§ 2Styrelsesammansättning och mandatperiod

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande, fyra ledamöter samt två suppleanter. Ordföranden och övriga ledamöter väljs för en mandatperiod om två år i taget. Nyval sker dock tidigare vid avsägelse, flyttning från orten eller annat förhinder. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder suppleant i dennes ställe, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte. För granskning av föreningens räkenskaper utses två revisorer jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 3 Ordinarie extra jaktstämma

Styrelsen skall kalla till ordinarie jaktstämma. Extra jaktstämma anordnas när så erfordras. Kallelse sker på föreningens hemsida och genom utskick till medlem senast 2 veckor före stämman. Ordinarie jaktstämma skall hållas en gång årligen under maj månad. Vid samtliga stämmor skall protokoll föras. Vid ordinarie stämma skall utöver mötets öppnande samt hedrande av under föregångna året bortgångna medlemmar bl.a. följande frågor behandlas:

a) val av ordförande och sekreterare vid stämman,
b) val av justerare som tillsammans med ordföranden skall justera protokollet,
c) fråga om kallelse skett på rätt sätt,
d) fastställande av dagordning.
e) redovisning av medlemsförteckning,
f) styrelsens och revisions berättelser för det gångna året sant fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
g) fråga om avgående medlemmar och inval av nya medlemmar, h) val av styrelse, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

i) val av revisor och revisorssuppleant,
j) val av ordinarieordinarie och biträdande jaktledare
k) beslut om budget för kommande jaktår 1) beslut om regler för reservat, avskjutningar och jakttider
m) val av valberedning n) behandling av motioner
o) val av representant till länsjaktvårdsföreningens möte
p) övriga frågor


§ 4 Rösträtt och omröstning

Rösträtt i samtliga frågor ges Medlem som betalt avgifter. Vid omröstning gäller den mening som erhållit flest antal röster eller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

§ 5 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motionen skall 

senast den sista februari ha inkommit till styrelsen, som skall bereda motionen före stämman.
 

§ 6 Ekonomi och verksamhetsår

Avgifter fastställs av jaktstämman och skall erläggas före jaktsäsongens början. Ingen får bedriva jakt på föreningens marker som inte innehar årskort samt statligt jaktkort. Vid påfordran skall dessa handlingar kunna uppvisas för tillsyningsman eller annan medlem i föreningen. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från den första januari till den sista december. Jaktsäsong omfattar tiden 1/7-30/6

§ 7 Jaktpolicy

Medlemmar förbinder sig att gemensamt öva tillsyn över jaktlagarnas efterlevnad på våra marker. Förseelse mot jaktlag, jaktstadga eller givna jaktregler skall rapporteras till styrelsen mot uppgivande av tillgänglig bevisning. Hänsyn skall visas till andra jägare och god jägarsed följas. Därför bör t ex hare inte skjutas på andras drev. Vilt skall ej skjutas efter andras drev i jaktvårdande syfte.

§ 8 Medlemmar

Medlem är den som vid bildandet förklarat sig vilja vara medlem och som därvid godkänner föreningens stadgar. Medlem är markägare samt den av föreningen antagne. Inträdesansökan skall ske skriftligen och sökanden ska ha fyllt 18 år och varit mantalsskriven i Holmsund de senaste 5 åren samt inneha jägarexamen. Samma krav gäller vid antagningstillfället. 

Jaktstämman kan utesluta medlem ur föreningen genom att medlem 

a) motarbetar dess ändamål
b) överträder stadgarna eller bryter mot jaktstämmans, styrelsens eller jaktledarens 

beslut.

c) uppträder illojalt mot föreningen
d) uppträder onyktert under jakt
e) bryter mot god jaktsed eller på annat sätt visar sig uppenbarligen olämplig att ingå 

som medlem i föreningen.

f) undanhåller bevis – överträdelse av jaktlagen

Uteslutning skall behandlas av styrelsen och för att vinna giltighet fastställas på efterföljande jaktstämma med minst enkel majoritet. Tidsbegränsad avstängning för ”smärre” förseelser kan behandlas av styrelsen. Om medlem flyttar från Umeå kommun upphör medlemskapet.

§ 9 Jaktledare

Jaktstämman utser bland medlemmarna en ordinarie och en biträdande jaktledare, som har att leda jakten enligt de regler som jaktstämman beslutar. Deltagande jägare är skyldig att följa jaktledarens anvisningar. Jaktledaren får från deltagande i jakten, under samma förutsättningar som enligt § 7 anges som grund för medlems uteslutning, med omedelbar verkan avvisa en person från jakten. Är inte jaktledaren närvarande vid jakt där två eller flera personer deltar leds jakten av den medlem jaktledaren utser eller av deltagarna vid jakten utser.

§ 10 Ordförandens befogenhet

Styrelsens ordförande, eller den han i sitt ställe förordnar, äger att på föreningens vägnar beivra intrång i jakträtten och överträdelser i fråga om jaktutövning på föreningens marker, och ska denna rätt jämväl omfatta fullmakt för vederbörande att som ombud för föreningen föra den talan om skadestånd som kan tillkomma denna.

§ 11 Länsjaktvårdsföreningen

Föreningen ska mot den avgift, varom stadgas i länsjaktvårdsföreningens stadgar, vara ansluten till Västerbottens läns jaktvårdsförening.


§ 12 Viltrapport

På styrelsens anmodan är medlem skyldig att till styrelsen lämna uppgift på heder och samvete angående det antal villebråd han fällt under avslutat jaktår. Dessa uppgifter sammanställs av styrelsen. Skottpengar avhämtas hos kassören senast vid jaktårets slut.

§ 13 Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgarna fattas genom att ändringsförslaget antages vid två på varandra följande stämmor, varav minst den ena skall vara ordinarie.

§ 14 Upplösande av förening

För upplösning av föreningen erfordras 2/3 rösters majoritet.


Ladda ner stadgarna här