Medlemslogin
StartsidaStyrelsenJaktbanorAnsökanStadgarJakttiderBilderLänkar
 

STADGAR FÖR HOLMSUNDS JAKTVÅRDSFÖRENING


Utskriftsvänlig version Ladda ner som fil

§ 1 Ändamål och medlemskap


Föreningens syfte är att främja jaktvården och medlemmarnas och markägarnas gemensamma intressen genom en samordning av jakten och viltvården. Övervaka att jaktlagarna efterlevs samt skapa trevnad och harmoni för medlemmarna i sitt jaktutövande. Medlem är markägare samt den av föreningen antagne. Inträdesansökan skall ske skriftligen och sökanden ska ha fyllt 18 år.

 

 

§ 2 Styrelsesammansättning mm


Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande, fyra ledamöter samt två suppleanter. Ordföranden och övriga ledamöter väljs för två år i taget. Nyval sker dock tidigare vid avsägelse, flyttning från orten eller annat förhinder. För granskning av föreningens räkenskaper utses två revisorer jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år.

 

 

§ 3 Jaktstämma och årsmöte


Ordinarie jaktstämma äger rum under våren. Kallelse sker genom utskick till medlem. Vid jaktstämman skall bl a följande frågor behandlas:

 1. Val av styrelse, revisorer och suppleanter
 2. Revisionsberättelse för senaste jaktåret samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 3. Val av representant till länsjaktvårdsföreningens möte
 4. Jakttider och avskjutning
 5. Reservat samt jaktvårdsåtgärder

 

§ 4 Rösträtt och omröstning


Medlemmar har rösträtt i samtliga frågor. Vid omröstning gäller den mening som erhållit de flesta rösterna eller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden.

 

 

§ 5 Avgifter


Avgifter fastställs av jaktstämman och skall erläggas före jaktsäsongens början. Ingen får bedriva jakt på föreningens marker som inte innehar årskort samt statligt jaktkort. Vid påfordran skall dessa handlingar kunna uppvisas för tillsyningsman eller annan medlem i föreningen.

 

 

§ 6 Jaktpolicy


Medlemmar förbinder sig att gemensamt öva tillsyn över jaktlagarnas efterlevnad på våra marker. Förseelse mot jaktlag, jaktstadga eller givna jaktregler skall rapporteras till styrelsen mot uppgivande av tillgänglig bevisning. Hänsyn skall visas till andra jägare och god jägarsed följas. Därför bör t ex hare inte skjutas på andras drev. Vilt skall ej skjutas efter andras drev  i jaktvårdande syfte.

 

 

§ 7 Uteslutning


Medlem kan av föreningen uteslutas om han/hon

 1. motarbetar dess ändamål
 2. bryter mot stadgar och jaktregler
 3. uppträder illojalt mot föreningen
 4. är känd för onyktert uppträdande
 5. är olämplig som jägare
 6. undanhåller bevis - överträdelse av jaktlagen

Uteslutning skall behandlas av styrelsen och för att vinna giltighet fastställas på efterföljande jaktstämma med minst enkel majoritet. Tidsbegränsad avstängning för "smärre" förseelser kan behandlas av styrelsen.

Om medlem flyttar från Holmsund upphör medlemskapet.
Dock kan från detta stadgande undantagas avflyttning till ort i närheten av Holmsund som Umeå, Obbola etc eller annan omständighet. Styrelsen avgör om medlem vid avflyttning från Holmsund skall kvarstå i föreningen.

 

 

§ 8 Ordförandens befogenhet


Styrelsens ordförande, eller den han i sitt ställe förordnar, äger att på föreningens vägnar beivra intrång i jakträtten och överträdelser i fråga om jaktutövning på föreningens marker, och ska denna rätt jämväl omfatta fullmakt för vederbörande att som ombud för föreningen föra den talan om skadestånd som kan tillkomma denna.

 

 

§ 9 Länsjaktvårdsföreningen


Föreningen ska mot den avgift, varom stadgas i länsjaktvårdsföreningens stadgar, vara ansluten till Västerbottens läns jaktvårdsförening.

 

 

§ 10 Viltrapport


På styrelsens anmodan är medlem skyldig att till styrelsen lämna uppgift på heder och samvete angående det antal villebråd han fällt under avslutat jaktår. Dessa uppgifter sammanställs av styrelsen. Skottpengar avhämtas hos kassören senat vid jaktårats slut.

 

 

§ 11 Upplösande av förening


För upplösning av föreningen erfordras 2/3 rösters majoritet. 

Startsida - Styrelsen - Jaktbanor - Ansökan - Stadgar - Jaktider - Bilder - Länkar